watershed management

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: watershed management
ศัพท์บัญญัติ: watershed management
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดการลุ่มน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ