Asia-Europe Foundation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asia-Europe Foundation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ASEF
ความหมาย: เป็นกลไกหนึ่งภายใต้อาเซม เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วัฒนธรรม และประชาชนกับประชาชน ระหว่างประเทศสมาชิก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต