weber

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: weber
ศัพท์บัญญัติ: เวเบอร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: หน่วยของฟลักซ์แม่เหล็ก ใช้สัญลักษณ์ Wb สนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก 1 เทสลา จะมีจำนวนฟลักซ์แม่เหล็ก 1 เวเบอร์ต่อตารางเมตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.