Essay

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Essay
ศัพท์บัญญัติ: ความเรียง
อักษรย่อ:
ความหมาย: ความเรียง
รายละเอียด:

Essay หรือความเรียง หมายถึง เป็นการใช้ภาษาเรียบเรียงความคิดเป็นเรื่อง โดยมุ่งให้ความรู้ มีสาระ แสดงความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ประสบการณ์ และความเข้าใจ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง สละสลวย  ซึ่งมีวิธีการเขียนน่าสนใจชวนอ่าน มีข้อมูลสนับสนุนหนักแน่น มีการอ้างอิง มีลักษณะเชิงวิชาการ

รูปแบบของการเขียนความเรียง

  1. การเขียนคำนำ เป็นการเกริ่นเริ่มเรื่องให้ผู้อ่านรู้ว่าเนื้อหาที่จะอ่านต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ควรมีวิธีการเขียนที่ทำให้เกิดความสนใจแก่ผู้อ่าน ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องและไม่ควรให้เยิ่นเย้อจนเกินไป
  2. เนื้อเรื่อง เป็นการเขียนเนื้อความซึ่งเป็นสาระสาคัญของความเรียง ต้องมีการวางโครงเรื่องเพื่อช่วยให้เนื้อเรื่องเป็นไปตามลำดับ
  3. การสรุปเรื่อง เป็นการการลงท้ายเรื่อง และเป็นการบอกผู้อ่านว่าเรื่องได้จบลงแล้ว การปิดเรื่องที่ดีต้องสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน อาจปิดเรื่องด้วยข้อคิด หรือคำคมที่แฝงแง่คิดที่คมคาย

ลักษณะสำคัญของความเรียงที่ดีต้องประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่

  1. เอกภาพ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความเรียงเรื่องหนึ่งๆ จะต้องมีใจความและความมุ่งหมายสาคัญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
  2. สัมพันธภาพ คือการเชื่อมโยงข้อความความสัมพันธ์กันต่างๆ ให้เป็นไปตามลำดับ มีเหตุผลรับกัน ความเรียงมีเนื้อความที่มีความเกี่ยวเนื่องกันไป
  3. สารัตถภาพ คือการเน้นสาระสำคัญของย่อหน้าแต่ละย่อหน้า และของเรื่องทั้งหมด การเน้นใจความที่สำคัญให้เด่นชัดขึ้นมา เพื่อช่วยสนับสนุนใจความสำคัญนั้นๆ โดยใช้ประโยคสั้น ๆ สรุปกินความทั้งหมด

 

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์