Book Reviews

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Book Reviews
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: หนังสือปริทัศน์ บรรณนิทัศน์ การวิจารณ์ การวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ
รายละเอียด: Book Reviews คือ หนังสือปริทัศน์ หรือบรรณนิทัศน์ หรือการวิจารณ์ หรือการวิจารณ์หนังสือ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งเป็นบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ รวมถึงการตีความหมาย หรือประเมินผลด้วย พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น เป็นการวิจารณ์เพื่อสร้างสรรค์ เขียนขึ้นโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของผลงานหรือผู้เขียนต้นฉบับนั้นๆ ซึ่งบทวิจารณ์เป็นเรื่องย่อประเภทเดียวเท่านั้น ที่สามารถวิพากย์วิจารณ์หรือประเมินผลงานของรายงานนั้นได้

ลักษณะของการวิจารณ์ มีดังนี้

  • การวิจารณ์เป็นการถ่ายทอดความคิดเห็น ชี้ให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อย รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกอีกด้วย โดยการวิจารณ์นั้น ต้องวิจารณ์อย่างสมเหตุสมผล มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนความคิดเห็น และต้องตรงไปตรงมาไม่มีอคติต่อสิ่งที่วิจารณ์
  • เป็นข้อเขียนที่สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้วิจารณ์ในเรื่องหรือสิ่งนั้นๆ เป็นอย่างดีอีกด้วย
  • มีการใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย จูงใจให้น่าอ่านน่าติดตาม ใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ไม่ส่อไปในเชิงประจาน หรือโจมตีอย่างรุนแรง
  • บทวิจารณ์ที่ดี จะต้องให้ความรู้ ความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางต่างๆ ให้เห็นคุณค่าของงานเขียนเรื่องนั้นๆ แก่ผู้อ่าน
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์