Scribe

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Scribe
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้คัดลอกหนังสือ
รายละเอียด: ผู้คัดลอกหนังสือ หมายถึง ผู้คัดสำเนาที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดลอกต้นฉบับด้วยมือก่อนที่จะมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคการพิมพ์ ในสมัยโบราณการคัดลอกหนังสือนี้เป็นอาชีพที่พบได้ในวัฒนธรรมที่มีการศึกษา โดยผู้คัดลอกสำเนาและผู้รับรองเอกสารจะทำเป็นอาชีพ ในยุคกลางผู้คัดสำเนาส่วนใหญ่ผูกติดอยู่กับศาล หรือเป็นพระที่ทำงานในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ ผู้คัดลอกหนังสือมักจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผู้ทำแผ่นหนังสำหรับเขียนหนังสือ ผู้วาดภาพประกอบ และผู้มัด (Binder) จากการที่มีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 ผู้คัดลอกหนังสือและผู้วาดภาพประกอบจึงเริ่มทำหน้าที่เป็นอิสระจากกัน แต่เมื่อมีการพิมพ์เกิดขึ้นอาชีพการคัดลอกหนังสือจึงค่อย ๆ หายไป หน้าที่ของผู้คัดลอกหนังสือจะเกี่ยวข้องกับการคัดลอกหนังสือรวมทั้งคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์หรือทำหน้าที่เป็นเลขานุการ เช่น การเขียนตามคำบอก และการเก็บรักษาเอกสารธุรกิจ เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และบันทึกทางประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ ขุนนาง วัดและเมือง ต่อมาอาชีพนี้ได้พัฒนาไปเป็นข้าราชการ นักข่าว นักบัญชี พนักงานพิมพ์ดีด และทนายความ ในสังคมที่มีอัตราการรู้หนังสือต่ำยังพบว่ามีผู้ให้บริการเขียนหนังสือและอ่านหนังสืออยู่ตามมุมถนนในเมือง
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์