Citation analysis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Citation analysis
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวิเคราะห์การอ้างถึง
รายละเอียด: การวิเคราะห์การอ้างถึง เป็นการใช้เทคนิค Bibliometrics เพื่อศึกษาว่าผลงานได้รับการอ้างถึงในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ บ่อยเพียงใด เช่น การศึกษาการอ้างถึงวารสารในบทความวิจัย โดยนับว่าวารสารชื่อนั้น ๆ ได้รับการอ้างถึงในบทความวิจัยบ่อยเพียงใด และนำมาจัดลำดับความถี่ในการอ้างถึง สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์การอ้างถึงนี้ ห้องสมุดอาจนำมาใช้จัดลำดับความสำคัญของวารสารที่จะเลือกซื้อตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดต่อไป
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์