Brochure

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Brochure
ศัพท์บัญญัติ: แผ่นพับ
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผ่นพับ
รายละเอียด: Brochure หมายถึง แผ่นพับ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่สรุปใจความสำคัญ ให้ข้อมูลเฉพาะเรื่อง จบในตัวเอง อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีการจัดข้อมูลเป็นหัวข้อ โดยพิมพ์ข้อความ ภาพ กราฟิก และองค์ประกอบอื่น ใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การศึกษา และกิจการเฉพาะกิจอื่นๆ  และมีลักษณะเฉพาะคือมีการพับทบไปมาตั้งแต่ 2 ทบขึ้นไปเป็นรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงขนาดของข้อมูลและความสำคัญระหว่างหน้านั้น ๆ ให้ต่อเนื่อง อาจจะพับ 3 พับ หรือ 4 พับก็ได้ แต่ที่นิยมคือใช้กระดาษ A4 พับเป็น 3 ตอน 6 หน้า มากที่สุด เนื่องจากสะดวก และประหยัด เมื่อพับเสร็จแล้ว แผ่นพับจะมีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก รวมทั้งแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆได้ โดยไม่ต้องมีเลขหน้ากำกับ  ในการออกแบบแผ่นพับมีข้อที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้

  1. หน้าแรกของแผ่นพับต้องออกแบบให้สวยงาม สะดุดตา และน่าหยิบมาอ่าน ใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ช่วยออกแบบ
  2. จัดเรียงลำดับเนื้อหาให้เหมาะสม เพราะแผ่นพับไม่มีเลขหน้ากำกับ ผู้อ่านอาจสับสนได้ ควรจัดทำโครงร่าง (Layout) การนำเสนอเนื้อหา ภาพ กราฟิกประกอบ ฯลฯ ก่อน
  3. ควรพับง่ายไม่ซับซ้อน หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นพับที่มีหลายหน้า เพราะจะทำให้อ่านยาก
  4. นำเสนอเนื้อหาให้จบในแต่ละส่วนที่พับ หากจำเป็นต้องข้ามส่วน ควรออกแบบให้สะดวกหรือต่อเนื่อง เข้าใจง่าย ภาพหรือกราฟิกที่ใช้ประกอบ ควรส่งเสริมหรือให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
  5. หากเป็นเนื้อหาด้านวิชาการ ต้องไม่ลืมที่จะมีการอ้างอิงไว้ด้วย และใช้เฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์