Library Bulletins

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Library Bulletins
ศัพท์บัญญัติ: วารสารห้องสมุด
อักษรย่อ:
ความหมาย: วารสารห้องสมุด
รายละเอียด: ห้องสมุดจะมีการจัดทำวารสารห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสื่อสารทั้งกลุ่มภายในและภายนอก และสามารถจัดเนื้อหาได้กว้างกว่าจดหมายข่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ คือ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ห้องสมุด

2. เพื่อแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่

3. เพื่อเสนอข่าว กิจกรรมต่างๆ ความเคลื่อนไหวของห้องสมุดและวงการห้องสมุด

4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานของห้องสมุด

5. เพื่อเสนอข่าวสาร ความรู้ บทความที่น่าสนใจ งานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสนเทศศาสตร์

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

7. เพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้ห้องสมุด

8. เพื่อเป็นสื่อกลางในการทราบปัญหาและความต้องการของผู้ใข้บริการและผู้รับบริการ

9. เพื่อเป็นคู่มือช่วยในการค้นคว้าหาหนังสือ วารสาร เอกสารในสาขาวิชาที่ห้องสมุดให้บริการ

10. เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจในห้องสมุด

เนื้อหาวารสารห้องสมุดจึงมีเนื้อหาหลากหลายกันตามวัตถุประสงค์ของการทำ โดยทั่วไปจะมีเนื้อหา ดังนี้ (Collison 1956: 34-37; Jolliffe 1968: 169-171: วิสิทธิ์ จินตวงศ์ 2519: 273-275)

1. การแนะนำวัสดุใหม่ในห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของวัสดุใหม่แต่ละรายการ อาจมีหน้าปก หรือมีการทำบรรณนิทัศน์

2. บทความวิชาการ งานวิจัย ข่าวสาร ความรู้ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. บทความสารคดี

4. ข่าวห้องสมุด ประกอบด้วย ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการของห้องสมุดและข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบุคลากรของห้องสมุด

5. ดรรชนีวารสาร เพื่อประโยชน์ในการค้นหาบทความในวารสาร โดยให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของบทความนั้นอย่างครบถ้วน จัดเรียงตามหัวเรื่อง ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งค้นคว้าได้เต็มที่

6. เรื่องน่ารู้จากวารสารเป็นการสรุปบทความที่น่าสนใจจากวารสารให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของวารสารอย่างครบถ้วน ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถอ่านบทสรุปได้โดยไม่ต้องอ่านจากต้นฉบับ หรือถ้าสนใจก็สามารถติดตามอ่านได้จากวารสารตามรายละเอียดจากแหล่งที่มาของบทความได้

7. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เสนอคำถามที่ห้องสมุดได้รับจากผู้ใช้ห้องสมุดนำมาถ่ายทอดให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้เป็นแหล่งค้นหาคำตอบที่ต้องการได้ เนื่องจากจะบอกถึงคำถามและคำตอบ ซึ่งใช้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ผู้ใช้สามารถค้นหาคำตอบได้

8. คอลัมน์คำถาม-คำตอบ หรือชี้แจงแถลงไข ซึ่งจะช่วยให้ห้องสมุดทราบถึงปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการให้แก้ไข และห้องสมุดสามารถชี้แจงหรืออธิบายปัญหาหรือข้อข้องใจต่างๆ ของผู้ใช้ได้ เป็นโอกาสที่ห้องสมุดสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ห้องสมุดได้โดยตรง

9. สถิติต่างๆ ของห้องสมุด เช่น จำนวนวัสดุที่จัดซื้อ หรือวัสดุที่ได้รับบริจาค จำนวนหนังสือที่ให้บริการยืม จำนวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ตัวอย่าง รายชื่อวารสารที่สำนักหอสมุด หรือห้องสมุด สังกัดสถาบันอุดมศึกษา จัดทำและเผยแพร่ บางรายชื่อหยุดดำเนินการแล้ว

วารสารโดมทัศน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารสารนิเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อินฟอร์เมชั่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรณสาร สพบ. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บรรณสาร มศก.ท. หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

รังสิตสารสนเทศ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

วารสารบรรณศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รายการอ้างอิง

วิสิทธิ์ จินตวงศ์. "การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด." วารสารห้องสมุด 20 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2519): 261-282.

Collison, Robert L. Library Assistance to Readers. 2nd. ed. London : Crosby Lockwood & Son, 1956.

Joffiffe, Harold. "Publication and Other Printed Matter." In Public Library Extension Activities, pp. 152-179. 2nd. ed. London : Library Assoication, 1968.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์