Library statistics

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Library statistics
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: สถิติห้องสมุด
รายละเอียด: สถิติห้องสมุด (Library statistics) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้ในห้องสมุด นำมาจำแนกและทำเป็นตารางเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของห้องสมุด เช่น จำนวนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด จำนวนผู้เข้าใช้บริการในห้องสมุด จำนวนการยืมคืนในแต่ละวัน เป็นต้น โดยนำเสนอในรูปแบบของการเขียนรายงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของห้องสมุด เพื่อแสดงให้เห็นความต้องการของผู้ใช้บริการในห้องสมุดและแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของห้องสมุดว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดรวมทั้งปัญหาในการดำเนินงานของห้องสมุดเพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้ทราบ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดต่อไป
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์