Information desk

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Information desk
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: โต๊ะบริการข้อมูล
รายละเอียด: โต๊ะบริการข้อมูล (Information desk) เป็นโต๊ะบริการในห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มักจะอยู่ใกล้ประตูทางเข้าออกของห้องสมุด ซึ่งห้องสมุดอาจจัดเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการตอบคำถามสำหรับข้อมูลพื้นฐานอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด หรือชี้ทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในห้องสมุด หรือชี้ทางให้ผู้ใช้ให้ไปยังโต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหรือจุดบริการสาธารณะอื่น ๆ เมื่อผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งบรรณารักษ์ที่มีคุณวุฒิทางบรรณารักษ์ศาสตร์ที่โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและสารสนเทศหลากหลายประเภทจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ห้องสมุดต่อไป โต๊ะบริการข้อมูลนี้จะช่วยลดจำนวนคำถามโดยตรงที่บรรณารักษ์บริการอ้างอิงได้รับ เพื่อให้บรรณารักษ์มุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ต้องการบริการในระดับมืออาชีพ และผู้ที่ทำหน้าที่ประจำโต๊ะนี้ ถ้าได้รับการฝึกอบรมดีพอ จะช่วยงานบริการตอบคำถามของห้องสมุดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องแยกโต๊ะบริการข้อมูลไว้ต่างหากก็ได้ แต่จัดรวมอยู่กับโต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเลยทีเดียว
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์