Plasmid transformation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Plasmid transformation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ผู้รับ
รายละเอียด:

เซลล์แบคทีเรีย E. coli นิยมใช้เป็นเซลล์ผู้รับในการส่งถ่ายพลาสมิด (ดีเอ็นเอพาหะ) เข้าสู่เซลล์ (transformation) เนื่องจากเป็นเซลล์ที่ได้รับการศึกษามาเป็นเวลานาน เลี้ยงง่าย โตเร็ว เพิ่มจำนวนได้มากมายมหาศาลในเวลาอันสั้น จึงทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเพิ่มขึ้นมากมายตามไปด้วย วิธีที่นิยมใช้ทั่วไปในการทำให้พลามิดเข้าสู่เซลล์ E. coli (plasmid transformation) ทำได้โดยเริ่มจากทำให้ E. coli พร้อมรับพลาสมิด เรียกเซลล์นี้ว่า competent cell การทำให้เซลล์ E. coli กลายเป็น competent cell ต้องใช้สารเคมี เช่น calcium chloride สัมผัสกับเซลล์นั้น หลังจากนั้น competent cell ถูกผสมกับพลาสมิดที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อให้พลาสมิดสามารถผ่านเข้าสู่เซลล์ E. coli ส่วนผสมนี้ถูกแช่ในน้ำอุ่นอย่างทันที ดังนั้นขั้นตอน plasmid transfomation จึงทำได้ง่าย

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "การโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 106-125. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี