dependent variable

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: dependent variable
ศัพท์บัญญัติ: ตัวแปรตาม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตัวแปรที่ต้องเปลี่ยนแปรสภาพ หรือลักษณะไปตามอิทธิพลของตัวแปรต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.