altocumulus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: altocumulus
ศัพท์บัญญัติ: อัลโตคิวมูลัส
อักษรย่อ:
ความหมาย: เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อน ที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.