video conference

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: video conference
ศัพท์บัญญัติ: ประชุมทางวีดิทัศน์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การประชุมที่ผู้ที่ร่วมประชุมไม่ต้องอยู่ที่เดียวกัน โดยจะใช้เครือข่ายในการถ่ายทอดภาพและเสียง ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพในรูปของกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงเพื่อส่งออกไปยังอีกจุดหนึ่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.