Book drop

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Book drop
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ตู้รับคืนหนังสือ
รายละเอียด: Book drop คือ ช่อง ราง ถัง กล่องหรือตู้ใส่หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้ยืมมาจากห้องสมุดและต้องการส่งคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ห้องสมุดปิดให้บริการ ตู้รับคืนหนังสือนี้อาจตั้งอยู่นอกห้องสมุด หรือสร้างเข้าไปในเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือหรือตั้งอยู่ติดกับผนังภายนอกเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ บริการตู้รับคืนหนังสือนี้เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด โดยผู้ใช้สามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นตู้รับคืนหนังสือบางตู้มีลักษณะพิเศษคือ จะมีระบบอ่านคืนเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทันทีเมื่อส่งคืนหนังสือ โดยผู้ใช้ที่ส่งหนังสือคืนผ่านตู้ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีการรับหนังสือคืนในระบบ อย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาออกแบบตู้รับคืนหนังสือให้มีลักษณะและขนาดที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหนังสือที่อาจเกิดการชำรุดได้เนื่องจากแรงกระแทก และบางครั้งอาจเกิดกรณีหนังสือล้นตู้ เนื่องจากตู้รับคืนมีขนาดเล็ก ทำให้หนังสือหายได้
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์