autotrophic organism

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: autotrophic organism
ศัพท์บัญญัติ: สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง
อักษรย่อ:
ความหมาย: พืชสีเขียวและโพรทิสต์บางชนิดที่สร้างอาหารได้เองโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์ทางเคมี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.