variable

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: variable
ศัพท์บัญญัติ: ตัวแปร
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.