applied science

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: applied science
ศัพท์บัญญัติ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิชาหรือความรู้เกี่ยวกับการนำผลจากการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.