Van Allen belts

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Van Allen belts
ศัพท์บัญญัติ: แถบแวนอัลเลน
อักษรย่อ:
ความหมาย: บริเวณที่มีอนุภาคไฟฟ้าไหลวนล้อมรอบโลกเป็นแถบรูปวงแหวนขนาดใหญ่ อยู่ในบรรยากาศตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไปตรงเหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของแม่เหล็กโลก บริเวณขั้วแม่เหล็กโลกไม่มีแถบรังสีนี้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.