visual pollution

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: visual pollution
ศัพท์บัญญัติ: มลพิษของทัศนียภาพ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือ อาจเกิดอันตรายต่อการมองเห็น เช่น ป้ายโฆษณาที่ติดไม่เป็นระเบียบหรือขาดการบำรุงรักษา หมอกควัน แสงที่จ้าเกินควร เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.