composed fertillizer

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: composed fertillizer
ศัพท์บัญญัติ: ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.