amplitude

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: amplitude
ศัพท์บัญญัติ: แอมพลิจูด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ค่าสูงสุดของปริมาณซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นคาบ เช่น ระยะระหว่างจุดกึ่งกลางและจุดสูงสุด (หรือจุดต่ำสุด) ของคลื่นน้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.