A

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: A
ศัพท์บัญญัติ: แอมแปร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัญลักษณ์หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า   ดู ampere
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.