atomic mass unit

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: atomic mass unit
ศัพท์บัญญัติ: หน่วยมวลอะตอม
อักษรย่อ:
ความหมาย: หน่วยมวลอะตอม หน่วยของมวลอะตอม ใช้อักษรย่อ u       1 u มีค่าเท่ากับ 1/12 เท่าของมวล C-12 หนึ่งอะตอม 1 u = 1.66 x 10-27kg  
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.