V

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: V
ศัพท์บัญญัติ: โวลต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัญลักษณ์ของหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ดู volt
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.