ammeter

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ammeter
ศัพท์บัญญัติ: มาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ใช้ต่ออนุกรมกับส่วนของวงจรที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.