virtual image

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: virtual image
ศัพท์บัญญัติ: ภาพเสมือน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ภาพของวัตถุที่เกิดจากแสงจากวัตถุไปสะท้อนหรือหักเหที่กระจกหรือเลนส์ แล้วแสงสะท้อนหรือแสงหักเหนี้เสมือนไปทำให้เกิดภาพซึ่งใช้ฉากรับไม่ได้ แต่เรามองเห็นได้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.