freezing point

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: freezing point
ศัพท์บัญญัติ: จุดเยือกแข็ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เช่น ที่ความดันปกติ น้ำบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็ง 0 ํC เป็นจุดเดียวกับจุดหลอมเหลวของน้ำแข็ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.