complex ion

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: complex ion
ศัพท์บัญญัติ: ไอออนเชิงซ้อน
อักษรย่อ:
ความหมาย: องค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารประกอบเชิงซ้อนมีส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ อะตอมกลางกับส่วนที่มาล้อมรอบซึ่งสร้างพันธะโคเวเลนต์ต่อกันโดยอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งเช่น  [Fe(CN)6]4 -,  [Cu(NH3)4]2+  เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.