atom

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: atom
ศัพท์บัญญัติ: อะตอม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งสามารถแสดงสมบัติของธาตุนั้นได้  ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานสำคัญ 3 ชนิดคือ โปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.