distillate

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: distillate
ศัพท์บัญญัติ: สิ่งที่กลั่นได้
อักษรย่อ:
ความหมาย: ของเหลวที่ได้จากการกลั่นตัวของไอในกระบวนการกลั่น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.