ion migration

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ion migration
ศัพท์บัญญัติ: การเคลื่อนที่ของไอออน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การที่ไอออนในอิเล็กโทรไลต์เคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้าซึ่งมีประจุชนิดตรงกันข้ามกับไอออน 
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.