angle

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: angle
ศัพท์บัญญัติ: มุม
อักษรย่อ:
ความหมาย: รังสีสองเส้นที่มีจุดเริ่มต้นเดียวกัน เรียกรังสีทั้งสองเส้นนี้ว่า แขนของมุม และเรียกจุดเริ่มต้นว่าจุดยอดมุม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.