grouped data

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: grouped data
ศัพท์บัญญัติ: ข้อมูลแบ่งกลุ่ม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ตามค่าที่เป็นไปได้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.