antagonism

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: antagonism
ศัพท์บัญญัติ: สภาวะตรงกันข้าม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อ 2 ชุดที่ทำงานประสานกันในทางตรงกันข้าม คือ ถ้าชุดหนึ่งหดตัว กล้ามเนื้ออีกชุดหนึ่งจะคลายตัวในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เช่น การทำงานของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ที่หดตัว กล้ามเนื้อเอกเทนเซอร์จะคลายตัว  ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.