autonomic nervous system (ANS)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: autonomic nervous system (ANS)
ศัพท์บัญญัติ: ระบบประสาทอัตโนวัติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ระบบประสาทส่วนหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งทำงานนอกอำนาจจิตใจ  ประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.