artery

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: artery
ศัพท์บัญญัติ: หลอดเลือดอาร์เตอรี่
อักษรย่อ:
ความหมาย: หลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ มีผนังเหนียวและยืดหยุ่นได้ มีกล้ามเนี้อเรียบ  ทำให้หดตัวหรือขยายตัวได้ดี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.