amphibian

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: amphibian
ศัพท์บัญญัติ: สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
อักษรย่อ:
ความหมาย: สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก  เช่น กบ คางคก งูดิน เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.