linked gene

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: linked gene
ศัพท์บัญญัติ: ลิงค์ยีน
อักษรย่อ:
ความหมาย: กลุ่มยีนที่อยู่ในโครโมโซมเดียวกัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.