ampulla

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ampulla
ศัพท์บัญญัติ: แอมพูลลา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ส่วนบนของทิวบ์ฟิตของดาวทะเล เป็นกระเปาะกล้ามเนื้อ เมื่อกระเปาะนี้หดตัวจะดันน้ำให้เคลื่อนไปที่ส่วนปลายของทิวบ์ฟิต ทิวบ์ฟิตจะยื่นยาวไปแตะกับวัตถุในน้ำ ทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ได้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สสวท.
กลุ่ม: พจนานุกรมศัพท์ สสวท.