Decentralized cataloging

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Decentralized cataloging
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย
รายละเอียด: การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย จะต้องมีการกระจายบุคลากรไปยังหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ซ้ำซ้อนกัน สิ้นเปลืองเวลาและสิ้นเปลืองบุคลากรในการทำงานอย่างเดียวกัน บุคลากรต้องทำหน้าที่แบบเดียวกัน ทำให้อาจจะไม่มีเวลาในการพัฒนาทางวิชาชีพ หรือเน้นการให้บริการเท่าใดนัก และอาจจะทำให้เกิดการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่าง ของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหอสมุดกลาง และมีห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างต้องทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในหน่วงงานเอง

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
See also: Centralized cataloging