Lots of Copies Keep Stuff Safe

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Lots of Copies Keep Stuff Safe
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: LOCKSS
ความหมาย: ล็อคคิส
รายละเอียด: LOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ

ลักษณะที่จำเป็นของการเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ การทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรยังมีอยู่และเชื่อถือได้ และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ LOCKSS จึงมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหาและมีการทำสำรองข้อมูลอย่างอัตโนมัติ มีการเปรียบเทียบเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอระหว่างวารสารในแคชเอง และวารสารหัวเดียวกันในแคชอื่นๆ ถ้าเนื้อหาระหว่างวารสาร 2 ฉบับไม่ตรงกัน ระบบจะจัดการดาวน์โหลดฉบับใหม่ที่สมบูรณ์กว่าจากสำนักพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ตัวอื่นของ LOCKSS

LOCKSS ไม่ห่วงในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการเก็บถาวร เพราะถ้าฮาร์ดแวร์ล้าสมัย เนื้อหาที่แคชไว้แล้ว สามารถย้ายไปยังตัวใหม่ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบของแฟ้มข้อมูลเปลี่ยน อาจทำให้ไม่สามารถอ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ LOCKSS ได้พัฒนาระบบที่ทำให้ส่งข้อมูลที่เก็บไว้จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้โดยการผ่านวิธี "migration on access" ซึ่งหมายถึง เนื้อหาจะถูกรักษาไว้ในรูปแบบของมันเอง จนกระทั่งเมื่อมีผู้อ่านเรียกใช้จึงถูกแปลงไปสู่ระบบใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. "การเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ : ข้อสังเกตซอฟต์แวร์ในการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" วารสารห้องสมุุด 49, 3 (ก.ค.-ก.ย. 48) : 2-11.

Lots Of Copies Keep Stuff Safe. Available: http://lockss.stanford.edu/

Mariion Prudio. "E-Archiving: An Overview of Some Repository Management Software Tools". April 2005, Ariadne Issue 43 http://www.ariadne.ac.uk/issue43/prudlo/

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์