Book series

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Book series
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: หนังสือชุด
รายละเอียด: หนังสือชุด คือ หนังสือที่จัดพิมพ์ออกมาเป็นเล่มๆ อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะทั่วไปของหนังสือชุด

1. ชื่อเรื่องรวมจะปรากฏอยู่ในหนังสือทุกเล่มในชุดนั้น

2. หนังสือทุกเล่มในชุดมีเนื้อหาวิชาสัมพันธ์กัน

3. หนังสือแต่ละเล่มในชุดจะจัดพิมพ์แยกจากกัน

4. หนังสือทุกเล่มในแต่ละชุดปกติแล้วจะจัดพิมพ์ให้มีรูปเล่มเหมือนกัน

5. มีการจัดพิมพ์หนังสือแต่ละเล่มในชุดออกมาเป็นระยะต่อเนื่องกัน

6. หนังสือชุดส่วนมากจะมีการกำหนดลำดับของหนังสือแต่ละเล่มในชุด ซึ่งปกติแล้วจะกำหนดเป็นหมายเลข

7. มีการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หรือนิติบุคคลเดียวกัน

ตัวอย่างหนังสือชุด

หนังสือชุดที่องค์การค้าคุรุสภาจัดพิมพ์

หนังสือแปลชุด "นวทัศน์" ; เล่มที่ ...

หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ ...

หนังสือ เรื่อง Harry Potter

หนังสือชุด บ้านเล็ก

หนังสือชุด พ่อรวยสอนลูก

Harry-Potter

หนังสือเรื่อง Harry Potter ซึ่งเขียนออกมาหลายตอน

Dad-Rich

หนังสือชุด พ่อรวยสอนลูก

การลงรายการทางบรรณานุกรม จะลงรายการโดยแยกเล่ม เนื่องจากการผลิตของหนังสือแต่ละเล่มออกมาไม่พร้อมกัน และลงรายการที่ชื่อชุด (เขตข้อมูล 440) กำกับไว้ว่าเป็นหนังสือในชุดใดและเป็นลำดับที่ เท่าไรของชุดนั้นๆ และทำรายการเพิ่มชื่อชุดไว้อีก 1 รายการเพื่อเพิ่มช่องทางในการสืบค้นและเข้าถึง กรณีที่สืบค้นจากชื่อชุดของหนังสือ

รายการอ้างอิง

วลัยพร สมบูรณ์. มารู้จักหนังสือชุด (series) กันเถอะ. วารสารวิทยบริการ 9,1 (ก.ค. 30) : 71-77

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์