Air Drying (Library)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Air Drying (Library)
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การตากลม, การผึ่งลม
รายละเอียด: Air Drying คือการทำให้แห้งโดยการตากลม ลดอุณหภูมิ ลดความชื้น เพิ่มการถ่ายเทของอากาศ เช่น ใช้พัดลม หรือเครื่องขจัดความชื้น (Dehumidifier) เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับหนังสือและเอกสารที่ชื้นหรือเปียกน้ำเป็นบางส่วนเท่านั้น เช่น ตามขอบของหนังสือ สามารถทำได้ทั้งกับห้องธรรมดาที่มีประตูหน้าต่างระบายถ่ายเทอากาศได้ดีอย่างสม่ำเสมอ และห้องปรับอากาศ (Air conditioned room) ที่ปิดมิดชิด
1. หนังสือที่เปียกบางส่วน ให้เปิดหนังสือที่เปียกบางส่วนอย่างระมัดระวังและใช้กระดาษซับ หรือกระดาษเช็ดอเนกประสงค์แบบแผ่นใหญ่หนาที่สะอาด หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่ได้พิมพ์ 2-3 แผ่น สอดแทรกเข้าไประหว่างหน้าหนังสือ โดยแบ่งเป็นหน้ากระดาษหนังสือ 2, 4 หรือ 10 แผ่นต่อกระดาษที่วางสอดแทรก 1 แผ่น ตั้งหนังสือคว่ำลงบนโต๊ะที่ปูพื้นด้วยกระดาษซับหลายๆ แผ่น และวางกระดาษซับที่สะอาดไว้ที่ด้านในปกหน้าและปกหลัง เปิดหนังสือเบาๆ พยายามเปลี่ยนกระดาษ หรือกระดาษซับทั้งที่สอดแทรกหนังสือและที่วางบนโต๊ะบ่อยๆ เพื่อให้แผ่นแทรกหนังสือได้ดูดซึมน้ำ และให้หนังสือแห้งสนิทก่อนที่จะจัดขึ้นชั้นใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรา
2. หนังสือที่ชื้น ควรเปิดพัดลมเพดานและพัดลมตั้งโต๊ะช่วยพัดให้แห้งสนิท และปล่อยให้แห้งในที่ที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทสะดวก การทำให้แห้งโดยการตากลมนี้ ถ้าเป็นกรณีห้องธรรมดาควรจะเปิดหนังสือวางไว้ในพื้นที่ที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี ปัญหาเชื้อราจะควบคุมได้ระหว่างการทำให้แห้ง เพราะลมจากพัดลมช่วยให้อากาศภายในห้องหมุนเวียนถ่ายเทระบายออกไปได้ดี แต่ถ้าเป็นห้องปรับอากาศที่ปิดมิดชิด ควรควบคุมความชื้นอยู่ในระดับ 25-35 % และอุณหภูมิ 50-65 องศา F โดยใช้เครื่องขจัดความชื้น(Dehumidifier) ช่วย ขณะเดียวกันก็เปิดพัดลมด้วยเพื่อทำให้แห้งไวขึ้นและจะช่วยทำให้อากาศหมุนเวียนไม่สงบนิ่ง ซึ่งเป็นการควบคุมการเกิดเชื้อราด้วย
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์