radial-gate spillway

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: radial-gate spillway
ศัพท์บัญญัติ: radial-gate spillway
อักษรย่อ:
ความหมาย: อาคารทางระบายน้ำล้นแบบบานโค้ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ