warped transition

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: warped transition
ศัพท์บัญญัติ: warped transition
อักษรย่อ:
ความหมาย: ส่วนเชื่อมต่อลักษณะโค้ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ