waterlogging

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: waterlogging
ศัพท์บัญญัติ: waterlogging
อักษรย่อ:
ความหมาย: สภาพน้ำขังใต้ผิวดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ