drainage pattern

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: drainage pattern
ศัพท์บัญญัติ: drainage pattern
อักษรย่อ:
ความหมาย: รูปแบบทางระบายน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ