recurrence interval

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: recurrence interval
ศัพท์บัญญัติ: recurrence interval
อักษรย่อ:
ความหมาย: รอบการเกิดซ้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ